English LanguageThai Language
Home
AboutThe CollectionNews RoomPartnershipVisit UsMember
ยุคศิลปะสมัยใหม่ของไทย
จากงานแนวเหมือนจริง ในช่วงปี พ.ศ 2443 ที่เห็นได้จากพระบรมราชานุสาวรีย์ต่าง ๆ ปั้นโดยศิลป์ พีระศรีและศิษย์ แนวทางของศิลปะประติมากรรมไทยเริ่มแสดงให้เห็นคุณสมบัติแห่งความเป็นศิลปะสมัยใหม่ของทั้งไทยและสากลมากขึ้น ในพุทธทศวรรษ 2490 ผลงานที่นำเสนอแม้ว่าจะยังคงลักษณะเด่นอยู่ที่ความเหมือนจริง แต่ก็มีเนื้อหาใหม่ อาทิ การนำภาพชีวิตของคนธรรมดาสามัญ รูปนักดนตรี นางรำ เด็ก และสัตว์ โดยมีการผสมผสานแนวใหม่และเก่า มีการนำลักษณะ อันอ่อนช้อย อันเป็นอุดมคติแบบพระพุทธรูปแนวประเพณีและรูปปั้นฝีมือชาวบ้านอย่างตุ๊กตาเสียกบาลมาปรับให้เป็นรูปแบบเฉพาะตัว ประติมากรที่โดดเด่นในแนวนี้ก็คือ เขียน ยิ้มศิริ ชิต เหรียญประชา และสมโภชน์ อุปอินทร์ เป็นต้น พุทธทศวรรษ 2490 จึงนับเป็นทศวรรษแรกแห่งประติมากรรมสมัยใหม่ของไทย

Copyright © 2010 Bangkok Sculpture Center All Rights Reserved.
Site by Smokybyte